Om oss

Tanzaling bildades 2003 i Alingsås. I dagsläget har vi cirka sextio medlemmar plus familjemedlemmar. Den främsta uppgiften var från början att vara med och stödja och utveckla skolor och skolverksamhet i Nzega-området i västra Tanzania.

Anledningen till att just detta område valdes ut var att familjen Lisbeth och Pär Alm från Alingsås arbetat två år i Nzega och under den tiden byggt upp ett kontaktnät som föreningen utgick ifrån.

De första åren låg fokus främst på skol- och hälsofrågor. Bland annat hjälpte föreningen till med informationsspridning om hiv och aids, stöttade elever med ekonomiska bidrag till skolavgifter, bidrog till lärares fortbildning, stöttade byggandet av ändamålsenliga skollokaler, verkade för att få ett utbyte mellan svenska och tanzaniska ungdomar och lärare.

Föreningens intention har hela tiden varit att genom information i olika former ge ökad insikt om människors livsbetingelser i Tanzania och inte minst skapa ett ökat engagemang för att hjälpa andra människor – utan att kräva något tillbaka.

Genom åren har föreningens arbete utökats. Vänskolorna och faddereleverna finns kvar, likaså fokuset på hälsa genom projektet Mamaid som informerar kvinnor hiv och aids. De senaste åren har vårt solcellsprojekt, som låter fattiga familjer med skolbarn få belysnings kvällstid i utbyte mot att barnen i byn får komma dit och läsa läxor, vuxit stort.

Idag har vi tre anställda på plats, en rad små stöttningsprojekt och mycket annat på gång!

2015 belönades Tanzaling med Kristna Freds Alingsåsavdelnings fredspris för vårt långa arbete på plats.

Genom åren har många av föreningens medlemmar och andra intresserade deltagit i projektresor till Nzega och byarna runt omkring.  Inga insamlade medel används till att bekosta styrelsens eller föreningsmedlemmarnas resor till området. Alla insamlade kronor går till våra projekt och vänskolor på plats!

 

 

 

Här är våra stadgar, antagna 2003:

 • 1 Ändamål och uppgift

Föreningen TanzAling har till uppgift att stötta skolverksamheten i Nzega district, Tanzania genom att:

 • Hjälpa till med informationsspridning i HIV/AIDSfrågor
 • Hjälpa till med ekonomiska bidrag till skolavgifter för elever
 • Vara med och utveckla undervisningen, såväl pedagogiskt som materiellt
 • Bidra till lärares fortbildning
 • Stötta byggandet av ändamålsenliga skollokaler
 • Verka för att få ett utbyte mellan svenska och tanzaniska ungdomar och lärare – en tvåvägskommunikation
 • På olika sätt samla in pengar för att genomföra målen
 • Genom information i olika former ge ökad insikt om människors livsbetingelser i Tanzania
 • Skapa ett ökat engagemang för att hjälpa andra människor – utan att kräva något tillbaka

* 2

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

 • 3  Medlemskap

Alla som har intresse av föreningens arbete är välkomna som medlemmar.

 

 • 4  Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

 

 • 5  Verksamhetsår – redovisningsår – årsmöte

Föreningens verksamhetsår och redovisningsår löper från 1 januari till 31 december.

Årsmötet hålls under mars månad. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst tre veckor före mötet.

 

 • 6   Dagordning vid årsmöte
 1. Godkännande av utlysandet av årsmötet
 2. Godkännande och fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Föredragning av revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar, exempelvis verksamhetsplan, budget och motioner
 8. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 9. Val av styrelse omfattande ordförande, kassör, sekreterare och fyra ordinarie ledamöter
 10. Val av två revisorer och två ersättare
 11. Övriga frågor

 

 • 7   Rösträtt, valbarhet

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Val ska förrättas med slutna valsedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom ordförandes avgörande röst. Valbar till styrelse, kommittéer och annan föreningsrepresentation är den som är medlem i föreningen.

 

 • 8   Styrelse

Tre av styrelsens medlemmar väljs för en tid om två år och tre för en tid om ett år vid det första årsmötet. Därefter väljs ledamöter för en tid om två år.

 

 

 

 

 • 9   Sammanträden

Föreningens styrelse sammanträder när ordförande kallar till möte eller när halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall frågan avgöras med ordförandes utslagsröst. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

 

 • 10   Styrelsens uppgifter

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar, idéprogram eller vad som i övrigt beslutas på föreningens möten. Styrelsen skall i övrigt tillse

 • Att förbereda årsmöten och extra möten
 • Verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • Utse för verksamheten erforderliga kommittéer
 • Senast fem veckor före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning, avseende det senaste räkenskapsåret.
 • Informera medlemmarna om föreningens verksamhet.
 • Samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

 

 • 11   Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utser årsmötet två revisorer och två ersättare. Revisorerna skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet.

 

 • 12   Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

 

 • 13   Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i § 9. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 2/3 majoritet.

Föreningens tillgångar skall vid ett upplösande tillfalla en ideell förening med liknande verksamhet. En sådan förening utses av mötet.